More Website Templates at TemplateMonster.com!

Współpracujemy z:

  • Restauracjami
  • Hotelami
  • Żłobkami
  • Przedszkolami
  • Gimnazjami
  • Szkołami podstawowymi
  • Oraz innymi instytucjami wytwarzającymi odpady.
Zainteresowany ofertą? Zadzwoń! 535 300 113
ekosmok@gmail.com

Informacje

Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych obejmuje m.in.:

  • check odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08)
  • check odpady ulegające biodegradacji (20 02 01)
  • check nie nadające się do spożycia, przeterminowane produkty spożywcze (16 03 80)

odpady te są odbierane od klientów, z którymi została podpisana stosowna umowa dot. odbioru odpadów biodegradowalnych. Każdy z klientów zostaje zaopatrzony w specjalne pojemniki na odpady ulegające biodegradacji. Ilość jak również rodzaj pojemników uzależniona jest od ilości wytwarzanych odpadów. Odbiór następuje nie rzadziej niż dwu krotnie w ciągu miesiąca co zgodne jest z Ustawą Miasta Krakowa dot. planu gospodarki odpadami. Odbierane odpady są kierowane do miejsca utylizacji lub przetworzenia tj.Kompostowni Barycz oraz kompostowni Płaszów przy ul. Kosiarzy 5a, gdzie są przetwarzane na ekologiczny nawóz - kompost.

Nasza Firma wpisuję się w Program Gospodarki Odpadami Miasta Krakowa, Ustawę o odpadach (art.16a) nakładającą na samorząd terytorialny zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi, m.in. do obowiązków zadań własnych gmin w zakresie odpadów komunalnych w tym i odpadów ulegających biodegradacji należy: zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych aby było możliwe ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Wpisuję się również w Dyrektywę Unii Europejskiej 2008/98/WE z dnia 19.11.2008 r. w sprawie odpadów w tym i odpadów ulegających biodegradacji, oraz z wymaganiami projektowanej dyrektywy: "Biowaste Directive". Jak również wymienioną Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego. Projekt dyrektywy obejmuje drogę pozyskania surowców odpadowych do produkcji kompostu jednoznacznie nakazując selektywne zbieranie bioodpadów u źródła w tym odpadów żywności z gospodarstw domowych, odpadów żywności z restauracji, szkół i obiektów publicznych, bioodpadów z przedsiębiorstw handlowych, przemysłowych i innych.

Każdy z klientów otrzymuje kartę przekazania odpadów.